Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Taşınmaz Mal İhaleleri

YALOVA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜROSU BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

1) Aşağıda tapu bilgileri yazılı Yalova Defterdarlığı Kayyım Bürosu Başkanlığınca İdare edilen taşınmazların tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere 3561 sayılı Mal Memurları Kayım  Tayin Edilmesine Dair Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre Açık İhale Usulüyle kiraya verilecektir.

2) İhaleler Rahmi Üstel Cd. No: 11 Yalova Defterdarlığı 2. Kat Kayyımlık Bürosu adresinde yapılacaktır.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

Geçici teminat bedelini Denizbank Yalova Şubesinde bulunan TR41 0013 4000 0140 0141 5000 01 IBAN no.lu hesaba veya 3790-14001415-351 hesap nosuna yatırılmasını geçici teminat tahsilat makbuzunu ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi Kayyımlık Bürsona teslim etmesi,

-Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4)  Kira bedeli yıllık peşin olarak veya 4 eşit taksit halinde tahsil edilecek olup, kiralama ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç kiracıya aittir.

5) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yalova Defterdarlığı binasında bulunan Kayyımlık Bürodan ücretsiz olarak görülebilir.

6) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin usulüne uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7)İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ilanı www.yalovadefterdarliği.gov.tr adresinden veya Yalova Defterdarlığı ilan panosundan görülebilir.

İlan olunur.

 

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

SıraDosya Noİli/İlçesiKöy/MahalleMevkiiAdaParselKiraya verilecek Alan m2VasfıKira SüresiKiralama AmacıMuhammen Bedeli ilk yıl (TL)Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihi ve Saati
1    037-01Yalova/MerkezSoğucak KöyüKaratepe22951.679,56Arsa2 (iki) yılTarımsal amaçlı veya ticari7.700,00 TL1.540,00 TL24/11/202010:00
2    037-02Yalova/MerkezSoğucak KöyüKaratepe22833.294,94Arsa2 (iki) yılTarımsal amaçlı veya ticari15.000,00 TL3.000,00 TL24/11/202010:30
3    026Yalova/MerkezSugören Köyü    Köyaltı14872152,68Tarla2 (iki) yılTarımsal amaçlı275,00 TL55,00 TL24/11/202011:00
4    033Yalova/Merkez     GüneyköyEskibağlar10557818,46Tarla2 (iki) yılTarımsal amaçlı590,00 TL118,00 TL24/11/202011:30
5    006Yalova/MerkezKadıköy Köyü112421.735,72Tarla2 (iki) yılTarımsal amaçlı6.300,00TL1.260,00TL24/11/202014:00
6    005Yalova/Merkez    Kadıköy KöyüTahtalıboğaz120116.650,79Tarla2 (iki) yılTarımsal amaçlı2.400,00 TL480,00 TL24/11/2020 14:30
7    007Yalova/MerkezKadıköy KöyüKöyaltı21282264,29Tarla2 (iki) yılTarımsal amaçlı530,00 TL106,00 TL24/11/202015:00